Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 686-МИ/05.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 686-МИ
София, 05.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Цони Йорданов Цонев – пълномощник на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, срещу решения № 60, 61 и 62 от 26.08.2011 г. на ОИК в община Стражица, област Велико Търново

Постъпила е жалба с вх. № 633 от 03.08.2011 г. на ЦИК от Цони Йорданов Цонев - пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решения № 60, 61 и 62 от 26.08.2011 г. на ОИК - Стражица, с която се моли Централната избирателна комисия да отмени решенията като незаконосъобразни и противоречащи на закона и при условията на евентуалност, ако комисията счете, че пороците на решенията не водят до отмяна на цялото решение, да бъдат отменени в частта/частите, в които е регистрирано за изписване в бюлетината „ВМРО - НИЕ" и да ги измени или да даде задължителни указания на ОИК да впише вместо „ВМРО - НИЕ" пълното наименование на партията, а именно „ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", позовавайки се на становището на ЦИК, изразено в нейни решения № 572-МИ, 565-МИ, 566-МИ, 567-МИ, 568-МИ, 569-МИ и 570-МИ. Към жалбата са приложени 2 бр. пълномощни, установяващи представителната власт на лицето, което подава жалбата, заявления вх. № 55, 56, 57, 62 и 63 от 26.08.2011 г.; удостоверения № 4 от 01.08.2011 г. и № 19 от 05.08.2011 г. на ЦИК и решения № 60, 61, 62, 67, 68 от 26.08.2011 г. на ОИК - Стражица.
Още с жалбата си жалбоподателят посочва, че атакуваните решения на Общинската избирателна комисия - Стражица, са постановени и обявени на 26.08.2011 г., което се вижда и от приложените решения. Самата жалба е датирана с дата 31.08.2011 г. С оглед изложеното жалбата е подадена извън срока по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такава се явява недопустима.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалба с вх. № 633 от 03.08.2011 г. на ЦИК от Цони Йорданов Цонев - пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решения № 60, 61 и 62 от 26.08.2011 г. на ОИК - Стражица.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 05.09.2011 в 22:10 часа

Всички решения